” Công Thức Cấu Tạo Là Gì ? Công Thức Cấu Tạo Hợp Chất Hữu Cơ

CH3CH2OH và CH3OCH3 đều có chúng công thức phân tử là C2H6O. Tuy nhiên, thứ tự động hợp tác giữa những nguyên tử trong phân tử ra sao? Tại sao lại có sự khác biệt đấy? Bài viết dưới đây sẽ trả lời thắc mắc trên 1 phương pháp tường tận nhất.

Bạn đang xem: Công thức cấu tạo là gì, công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ

CÔNG THỨC CẤU HỢP CHẤT HỮU CƠ

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Nội dung của thuyết cấu tạo hóa học

Ngay từ 5 18611861, Bút-lê-rốp đã đưa ra khái niệm cấu tạo hóa học và thuyết cấu tạo hóa học gồm những luận điểm chính sau:

– Trong phân tử hợp chất hữu cơ, những nguyên tử hợp tác sở hữu nhau theo đúng hóa trị và theo 1 thứ tự động nhất định. Thứ tự động hợp tác đấy được gọi là cấu tạo hóa học. Sự thay đổi đổi thứ tự động hợp tác đấy, tức là thay đổi đổi cấu tạo hóa học, sẽ tạo ra hợp chất khác.

VD: Công thức phân tử C2H6O có 2 công thức cấu tạo (thứ tự động hợp tác khác nhau) ứng sở hữu 2 hợp chất sau:

1. H3C−O−CH3 : đimetyl ete, chất khí, ko tác dụng sở hữu Na.

2. H3C−CH2−O−H: ancol etylic, chất lỏng, tác dụng sở hữu Na giải phóng hiđro.

– Trong phân tử hợp chất hữu cơ, cacbon có hóa trị 4. Nguyên tử cacbon ko những có thể hợp tác sở hữu nguyên tử những nguyên tố khác mà còn hợp tác sở hữu nhau thành ổ cacbon

Xem Thêm  Sàn ONUS – vndc là gì? vndc có lừa đảo ko? tìm kiếm tiền vndc – 2023

– Tính chất của những chất phụ thuộc vào thành phần phân tử (bản chất, số lượng những nguyên tử) và cấu tạo hóa học (thứ tự động hợp tác những nguyên tử).

VD:

– Phụ thuộc thành phần phân tử: CH4 là chất khí dễ cháy, CCl4 là chất lỏng ko cháy; CH3Cl là chất khí ko có tác dụng gây mê, còn CHCl3 là chất lỏng có tác dụng gây mê.

– Phụ thuộc cấu tạo hóa học: CH3CH2OH và CH3OCH3khác nhau cả về tính chất hóa học.

2. Đồng đẳng, đồng phân

a) Đồng đẳng

Những hiđrocacbon trong dãy: CH4,C2H6,C3H8,C4H10,C5H12,…,CnH2n+2 chất sau hơn chất trước 1 nhóm CH2 nhưng đều có tính chất hóa học tương tự động nhau.

Những ancol trongdãy: CH3OH,C2H5OH,C3H7OH,C4H9OH,…,CnH2n+1OH cũng có thành phần hơn kém nhau 1 hay nhiều nhóm CH2 nhưng có tính chất hóa học tương tự động nhau.

* Khái niệm: Những hợp chất có thành phần phân tử hơn kém nhau 1 hay nhiều nhóm CH2 nhưng có tính chất hóa học tương tự động nhau là những chất đồng đẳng, chúng hợp thành dãy đồng đẳng. * Giải thích: Dù rằng những chất trong cùng dãy đồng đẳng có công thức phân tử khác nhau 1 hay nhiều nhóm CH2 nhưng do chúng có cấu tạo hóa học tương tự động nhau nên có tính chất hóa học tương tự động nhau.

b) Đồng phân

Etanol và đimetyl ete là 2 chất khác nhau (có tính chất khác nhau ) nhưng có cùng công thức phân tử là C2H6O. Metyl axetat (CH3COOCH3), etyl fomiat (HCOOC2H5) và axit propionic (CH3CH2COOH là cha chất khác nhau nhưng có công thức phân tử là C3H6O2.

Xem Thêm  Tiền Vệ Là Gì? Vai Trò Của Tiền Vệ Trong Bóng đá Ra Sao?

* Khái niệm: Những hợp chất khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử là những chất đồng phân.

Xem thêm: Câu 1: Hô Hấp Trên Cây Xanh Là Gì ? Đặc Điểm Quá Trình Hô Hấp Trên Cây Xanh?

* Giải thích: Những chất đồng phân tuy có cùng công thức phân tử nhưng có cấu tạo hóa học khác nhau, chẳng hạn etanol có cấu tạo H3C−CH2−O−H, còn đimetyl ete có cấu tạo H3C−O−CH3, vì vậy chúng là những chất khác nhau, có tính chất khác nhau.

3. Những loại công thức cấu tạo

Công thức cấu tạo biểu diễn thứ tự động và phương pháp thức hợp tác của những nguyên tử trong phân tử. Có phương pháp viết

khai triển, thu gọn và thu gọn nhất.

Công thức cấu tạo khai triển: Viết mọi những nguyên tử và những hợp tác giữa chúng.

Công thức cấu tạo thu gọn: Viết gộp nguyên tử cacbon và những nguyên tử khác hợp tác sở hữu nó thành từng nhóm.

Công thức cấu tạo thu gọn nhất: Chỉ viết những hợp tác và nhóm chức, đầu mút của những hợp tác chính là nhóm CHx sở hữu x đảm bảo hóa trị 4 tại C.

a) Thí dụ

b) Kết luận

Butan−1−ol và đietylete có cùng công thức phân tử C4H10O nhưng do khác nhau về cấu tạo hóa học nên khác nhau về tính chất vật lí và tính chất hóa học.

Vậy những hợp chất có cùng công thức phân tử nhưng có cấu tạo hóa học khác nhau gọi là những đồng phân cấu tạo.

Xem Thêm  Chiếu điều hòa là gì – Dùng chiếu điều hòa như thế nào là đúng? – Vua Nệm

b) Kết luận

Những đồng phân khác nhau về bản chất nhóm chức gọi là đồng phân nhóm chức. Những đồng phân khác nhau về sự phân nhánh ổ cacbon gọi là đồng phân ổ cacbon. Những đồng phân khác nhau về vùng vị trí nhóm chức gọi là đồng phân vùng vị trí nhóm chức.

B. BÀI TẬP CỦNG CỐ

Bài 1. Hãy viết công thức cấu tạo của những chất có công thức phân tử sau :

CH3Br, CH4O, CH4, C2H6, C2H5Br.

Biết rằng brom có hoá trị I.

Bài 2. Hãy viết công thức cấu tạo dạng ổ vòng ứng sở hữu những công thức phân tử sau : C3H6, C4H3, C5H10.

Bài 3. Phân tử hợp chất hữu cơ A có 2 nguyên tố. Lúc đốt cháy 3 gam chất A thu được 5,4 gam H2O. Hãy xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là 30 gam.

ĐÁP ÁN

Bài 1.

Bài 2.

Bài 3.

Tải về

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 – Xem ngay