Dấu Câu Trong Tiếng anh: chấm, phẩy, ngã, nặng, hỏi, cùng trừ, nhân chia

Bạn có thể biết siêu nhiều từ vựng tiếng anh, nhưng đôi lúc những thứ đơn giản nhất như dấu câu trong tiếng anh lại bị bỏ qua, thậm chí cả những dấu thông thường như chấm, phẩy, hỏi ngã, nặng cùng trừ nhân chia trong tiếng anh cũng ít người chú ý tới.

Dưới đây là tổng hơn tất tần tật về những dấu câu trong tiếng anh cả về kỹ tự động bí quyết đọc và bí quyết viết dành cho bạn.

STT Ký Hiệu Tên Dấu Tiếng Anh Phiên Âm 1 . Dấu Chấm Dot /dɒt/ 2 . Dấu chấm cuối câu Interval /ˈpɪə.ri.əd/ 3 , Dấu phẩy Comma /ˈkɒm.ə/ 4 : Dấu 2 chấm Colon /ˈkəʊ.lɒn/ 5 ; Dấu chấm phẩy Semicolon /ˌsem.iˈkəʊ.lɒn/ 6 Dấu 3 chấm Ellipsis /iˈlɪp.sɪs/ 7 ! Dấu chấm cảm Exclamation mark /ek.skləˈmeɪ.ʃən ˌmɑːk/ 8 ? Dấu hỏi Query mark /ˈkwes.tʃən ˌmɑːk/ 9 Dấu gạch ngang dài Sprint /dæʃ/ 10 Dấu gạch ngang ngắn Hyphen /ˈhaɪ.fən/ 11 ( ) Dấu ngoặc Parenthesis (hoặc ‘brackets’) /pəˈren.θə.sɪs/ or /ˈbræk.ɪt/ 12 [ ] Dấu ngoặc vuông Sq. brackets /ˈskweə ˌbræk.ɪts/ 13 Dấu phẩy phía trên bên buộc phải Apostrophe /əˈpɒs.trə.fi/ 14 ‘ ‘ Dấu trích dẫn đơn Single citation mark /ˈsɪŋ.ɡəl/ /kwoʊˈteɪ·ʃən ˌmɑrk/ 15 ” ” Dấu trích dẫn kép Double citation marks /ˈdʌb.əl/ /kwoʊˈteɪ·ʃən ˌmɑrk/ 16 & Dấu và Ampersand /ˈæm.pə.sænd/ 17 Dấu mũi tên Arrow /ˈær.əʊ/ 18 + Dấu cùng Plus /plʌs/ 19 Dấu trừ Minus /ˈmaɪ.nəs/ 20 ± Dấu cùng hoặc trừ Plus or minus /plʌs/ or /ˈmaɪ.nəs/ 21 x Dấu nhân is multiplied by /ɪz/ /ˈmʌl.tɪ.plaɪ/ /baɪ/ 22 ÷ Dấu chia is split by /ɪz/ /dɪˈvaɪd/ /baɪ/ 23 = Dấu bằng is equal lớn /ɪz/ /ˈiː.kwəl/ /tuː/ 24 Dấu ko bằng is just not equal lớn /ɪz/ /nɒt/ /ˈiː.kwəl/ /tuː/ 25 Dấu Trùng is equal lớn /ɪz/ /ɪˈkwɪv.əl.ənt/ /tuː/ 26 < Dấu ít Hơn is lower than /ɪz/ /les/ /ðæn/ 27 Dấu Bé hơn hoặc bằng is lower than or equal lớn /ɪz/ /les/ /ðæn/ or /ˈiː.kwəl/ /tuː/ 28 Dấu lơn hơn hoặc bằng is greater than or equal lớn /ɪz/ /mɔːr/ /ðæn/ or /ˈiː.kwəl/ /tuː/ 29 % Phần trăm P.c /pəˈsent/ 30 Vô cực Infinity /ɪnˈfɪn.ə.ti/ 31 ° Độ Diploma /dɪˈɡriː/ 32 °C Độ C Diploma(s) Celsius /dɪˈɡriː/ /ˈsel.si.əs/ 33 Biểu tượng phút Minute /ˈmɪn.ɪt/ 34 Biểu tượng giây Second /ˈsek.ənd/ 35 # Biểu tượng số Quantity /ˈnʌm.bər/ 36 @ A còng At /ət/ 37 / Dấu xuyệt trái Ahead slash /ˈfɔː.wəd ˌslæʃ/ /ˈbək.slæʃ/ 38 Dấu xuyệt buộc phải Again slash /ˈbək.slæʃ/ 39 * Dấu sao Asterisk /ˈæs.tər.ɪsk/

Xem Thêm  Inbox, ibox là gì? Vì sao store lại đề nghị khách examine inbox

Trên đây là tổng hợp tất tần tân dấu câu trong tiếng anh, mong bài viết có thể giúp bạn bổ xung thêm từ vựng tiếng anh về những dấu.