Đối soát tiếng anh là gì ? – Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2023

Trường hợp như bạn đang làm cho kế toán của 1 tổ chức đa quốc gia hay hằng ngày chính bạn cần đọc những báo cáo tài chính của tổ chức để tìm hiểu thị trường, thì có lẽ rằng ko 1 số lần, bạn gặp cần những từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán. Hãy cùng sentayho.com.vn tìm hiểu 20 thuật ngữ vô cùng thường cho chủ đề này nhé.

Bài Viết: đối soát tiếng anh là gì

1. Accounting: Kế toán

A set of ideas và methods which might be used lớn measure và report monetary details about an financial unit.

1 tập hợp những khái niệm và kỹ thuật được dùng để đo lường và báo cáo thông tin tài chính về 1 đơn vị thương mại.

2. Accounting equation: Phương trình kế toán

A monetary relationship on the coronary heart of the accounting mannequin: Property = Liabilities + Homeowners’ Fairness.

Phản ánh mối quan hệ tài chính, là vấn đề cốt lõi của quy mô kế toán: Tài sản = Thiếu cần trả + Vốn chủ sở hữu.

3. Property: Tài sản

The financial assets owned by an entity; entailing possible future advantages lớn the entity.

Những nguồn lực thương mại thuộc sở hữu của 1 tổ chức; có khả năng đem lại lợi ích thương mại trong tương lai cho những chủ thể.

4. Auditing: Kiểm toán

The examination of transactions và techniques that underlie a company’s monetary statements.

Việc đánh giá những thanh toán và hệ thống làm cho cơ sở cho báo cáo tài chính của 1 tổ chức.

Xem Thêm  Từ điển Tiếng Anh trong bếp: Những loại bột cơ bản | Sweet Can Prepare dinner

5. Stability sheet: Bảng cân đối kế toán

A monetary assertion that presents a agency’s belongings, liabilities, và house owners’ fairness at a selected time limit.

1 báo cáo trình bày tình hình tài sản của 1 tổ chức, công thiếu và vốn chủ sở hữu của tổ chức đấy tại 1 thời hạn cụ thể.

6. Licensed public accountant (CPA): Kế toán viên công chứng (CPA)

A person who’s licensed by a state lớn apply public accounting.

1 cá nhân được cấp chứng chỉ cấp nhà nước được hành nghề kế toán công.

7. Company: Đơn vị

A type of enterprise group the place possession is represented by divisible models referred to as shares of inventory.

1 hình thức tổ chức marketing mà tại đấy quyền sở hữu được chia bé bằng số cổ phần của cố phiếu.

8. Dividends: Cổ tức

Quantities paid from earnings of a company lớn shareholders as a return on their funding within the inventory of the entity.

Khoản chi trả từ lợi nhuận của 1 tổ chức cho những cổ đông như 1 lợi tức đầu tư của họ vào những cổ phiếu của của tổ chức đấy.

9. Bills: Chi phí tổn

The prices incurred in producing revenues.

Những kinh phí tổn phát sinh để tạo ra doanh thu.

10. Monetary accounting: Kế toán tài chính

An space of accounting that offers with exterior reporting lớn events outdoors the agency; often primarily based on standardized guidelines an procedures.

Ngành nghề kế toán xử lý những thanh toán sở hữu đối tác bên phía bên cạnh tổ chức, dựa trên những quy tắc, được chuẩn hóa như 1 thủ tục hay qui định.

Xem Thêm  Cmn là gì? Cmn có ý nghĩ như thế nào ?

Xem Ngay: Catch On Là Gì – Catch On Trong Tiếng Tiếng Việt

11. Monetary statements: Báo cáo tài chính

Core monetary experiences which might be ready lớn signify the monetary place và outcomes of operations of an organization.

Báo cáo tài chính được sẵn sàng để mô tả tình hình tài chính và kết quả hoạt động của 1 tổ chức.

12. Historic price precept: Nguyên tắc giá gốc

The idea that many transactions và occasions are lớn be measured và reported at acquisition price.

Khái niệm cho rằng những thanh toán và sự kiện được đo lường và báo cáo theo giá sắm.

13. Earnings assertion: Báo cáo thu nhập

A monetary assertion that summarizes the revenues, bills, và outcomes of operations for a specified time period.

1 báo cáo tài chính tóm tắt những khoản doanh thu, kinh phí tổn và kết quả hoạt động trong 1 khoảng thời kì ổn định.

14. Inside auditor: Kiểm toán nội bộ

An individual inside a company who critiques và displays the controls, procedures, và info of the group.

Viên chức trong 1 tổ chức chịu trách nhiệm soát xét và giám sát những thủ tục kiểm soát, cũng như những thông tin của tổ chức đấy.

15. Worldwide Accounting Requirements Board: Ủy Ban Chuẩn mực Kế toán quốc tế

A company charged with producing accounting requirements with international acceptance.

1 tổ chức chịu trách nhiệm phát hành và chỉnh sửa chuẩn mực kế toán được sự chấp nhận toàn cầu.

16. Liabilities: Công thiếu

Quantities owed by an entity lớn others.

Xem Thêm  Chỉ dẫn Raft – Khởi đầu cuộc sinh tồn trên biển – (P1) – Mọt Recreation

Những khoản thiếu của 1 tổ chức sở hữu những đối tượng khách hàng khác.

17. Managerial accounting: Kế toán quản trị

An space of accounting involved with reporting outcomes lớn managers và others who’re inner lớn a company.

Ngành nghề kế toán liên quan tới báo cáo những kết quả cho những nhà quản trị và những nhà quản trị nội bộ trong 1 phải chăng chức hay 1 công ty.

18. Internet revenue: Thu nhập ròng

The surplus of revenues over bills for a chosen time period.

Phần chênh lệch doanh thu hơn kinh phí tổn trong 1 thời kỳ.

19. Internet loss: Quạt ròng

The surplus of bills over revenues for a chosen time period.

Phần chênh lệch kinh phí tổn lớn hơn doanh thu cho 1 thời kỳ nào đấy.

20. Proprietor investments: Những khoản đầu tư của chủ sở hữu

Sources offered lớn a company by an individual in trade for a place of possession within the group.

Nguồn lực đóng góp cho 1 tổ chức của 1 người đổi lại là 1 vùng sở hữu trong tổ chức đấy.

Xem Ngay: Path Là Gì

Giới thiệu về Tết bằng tiếng Anh

Tiếng Anh là ngôn ngữ thịnh hành nhất thế giới nên nhu cầu học, dùng,…

Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cùng Đồng