Hội Lengthy Hoa là gì – Cần hiểu đúng về Hội Lengthy Hoa và Thiên cơ Tận Diệt!

Hội Lengthy Hoa là lúc Bồ Tát Di Lặc thành Phật, Ngài thành đạo dưới cội Lengthy hoa Bồ Đề. Cây đấy có những nhánh cây trông giống hình dáng con rồng phun ra những đóa hoa nên gọi là cây Lengthy Hoa. Ngài sẽ thuyết pháp trong bố hội độ vô lượng chúng sanh nên gọi là Lengthy Hoa Tam Hội.

  • Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật.
  • Sự thực về hạn Tam tai.
  • Bí quyết thay đổi đổi vận mệnh
  • Âm đức là gì.
  • Sự thực về Cầu Cơ.
  • 10 chuyện Tâm linh có thực.
  • 10 chuyện nhân quả báo ứng có thực.
Hội Long Hoa là gì
Hội Lengthy Hoa là gì

Những tà kiến về thiên cơ tận diệt và Hội Lengthy Hoa

Hội Lengthy Hoa ko cần thiên cơ tận thế như ngoại đạo rao truyền, ko cần thế đâu! Sắp đây, có nhiều thuyết tuyên truyền nói ko bao thời gian dài hội Lengthy Hoa sẽ mở. Ðức Di Lặc sẽ ra đời giáo hóa chúng sanh. Có người lại quả quyết rằng: Độ chừng 40 5 nữa, sẽ có hội Lengthy Hoa mở ra tại núi Cấm.

Chẳng những tại Việt Nam, mà thời kì trước tại Trung Hoa cũng có thuyết đấy. Ấy là do những người của những giáo phái khác ko tham khảo chính xác về đạo Phật. Nghe nói hội Lengthy Hoa rồi phụ họa theo mà tuyên truyền thôi. Trường hợp có người thử hỏi ý nghĩa của 2 chữ Lengthy Hoa, ko chừng họ chẳng hiểu là gì!

Cũng có giáo phái cố ý đem hội Lengthy Hoa của đạo Phật khiến của mình, nên new sanh ra sự đồn đãi như trên. Xét ra họ được điểm phải chăng là khuyên mọi người cố gắng khiến lành: “Để rồi sắp đây sẽ gặp Di Lặc”. Nhưng cũng có điều lỗi lầm là đã vô tình hoặc cố ý khiến sai lạc giáo thuyết trong kinh Phật.

Hội Lengthy Hoa và thời kì Đức Di Lặc thành Chánh giác

Theo Phật giáo, Ðức Phật Thích Ca ra đời lúc nhơn thọ còn 100 tuổi. Qua từng trăm 5 thọ số con người bớt xuống 1 tuổi. Giảm tới lúc nhơn thọ còn 10 tuổi rồi lại nâng cao lần tới lúc 84.000 tuổi là mãn tiểu kiếp thứ 9 của trụ kiếp.

Sang tiểu kiếp thứ mười. Lúc nhơn thọ từ 84.000 tuổi giảm còn 80.000 tuổi, Ðức Phật Di Lặc new xuất thế. Từ lúc Phật Thích Ca niết bàn tới nay đã được 2.508, ta tạm nhắc chẵn là 2.500 5, mức sống con người hiện thời 75 tuổi là thượng thọ.

Lấy mức nhơn thọ 75 tuổi nhắc theo số niên kiếp nâng cao giảm, thì từ đây tới lúc Ðức Di Lặc ra đời còn 8.805.500 5 nữa. Lúc Ðức Di Lặc thành chánh giác, Ngài ngồi nơi 1 gốc đại thọ, cành cây như mình rồng, hoa nở tủa ra 4 bên như những đầu rồng, nên gọi cây nầy là Lengthy Hoa bồ đề. Sau khoản thời gian thành đạo quả. Phật Di Lặc cũng ngồi nơi đây mà thuyết pháp, nên lại có danh từ Lengthy Hoa pháp hội.

*

Theo kinh Di Lặc Hạ Sanh và Trường A Hàm, thì lúc Ðức Di Lặc giáng sinh, nhơn thọ được 8 muôn tuổi. Bấy giờ mực nước biển giảm xuống để lộ thêm 3.300 du thiện na đất liền. Châu Nam Thiệm Bộ chu vi rộng được 1 vạn du thiện na. Dưới đây là 1 đoạn kinh tả cảnh tượng vui đẹp thanh bình trong lúc đấy:

Thuở đấy nước giàu thạnh

Dân ko bị hình phạt

Khỏi mọi tai ách

Chúng nam nữ trong xứ

Đều do thiện nghiệp sanh.

Đất khắp nơi bằng phẳng

Ko có những chông gai

Cỏ xanh phải chăng dịu mềm

Đi êm như bông nệm

Bên cạnh nội mọc lúa thơm

Đủ hương vị ngon lạ.

Những cây sanh y phục

Mọi vẻ đều tươi sáng

Cây cao bố câu xá

Hoa trái thường sung mãn.

Bấy giờ người trong nước

Đều sống 8 muôn tuổi

Ko có những tật bịnh

Tướng mạo siêu xinh đẹp

Sắc lực đều toàn bộ

Tâm hằng được an vui

Lúc biết mình mệnh chung

Tới Thi lâm xả thọ.

*

Chỗ Luân vương đóng đô

Là thành Diệu Tràng Tướng

Dọc mười 2 do-tuần

7 do-tuần ngang rộng.

Những kẻ tại trong đấy

Ðều đã chủng nhân mầu

Đây là nơi phước địa

Người hưởng cảnh nhàn vui

Thời gian dài đài để trấn quốc

Bằng 7 báu nguy nga

Những cửa ngõ trong bên cạnh

Đều trang nghiêm mỹ lệ

Những hào lũy quanh thành

Cũng xây bằng chất báu

Hoa tươi khắp 4 bề

Chim lành bay đậu hót

Bên cạnh thành cây Đa la

Đủ 7 vòng bao bọc

Lưới đẹp cùng linh ngọc

Giăng nối những hàng cây.

Từng cơn gió thoảng qua

Tiếng linh khua thanh diệu

Dường như nhạc bát âm

Khiến cho lòng người vui vẻ.

Trong bên cạnh nhiều ao hồ

Trong hồ nhiều sen lạ

Vườn hoa cùng hương lâm

Trang nghiêm cảnh thành đấy…

Đại khái, nhơn loại thời đấy đều xinh đẹp sống thời gian dài, trai gái 500 tuổi new có vợ chồng. Cảnh vật trong nước sáng sủa phải chăng tươi, ko có những loài ruồi muỗi rắn rết độc trùng. Gạch ngói sạn đều biến thành lưu ly. Con người thuở đấy ko bị khổ vì chiến tranh, khỏi lo nhọc về sự ăn mặc. Mọi đều hiền lành, tu mười nghiệp thiện. Sau khoản thời gian chết phần nhiều được sanh lên cõi trời.

Xem Thêm  Buyer perception là gì? Bí quyết để xác định sự thực ngầm hiểu của khách hàng
*

Nhưng phước đức chưa được toàn bộ, nên bấy giờ loài người còn có những nghiệp tướng như: Nóng, lạnh, đói, khát, tiểu tiện, đại tiện, tham dục, thích ăn uống, suy già. Tuy nhiên, do phước nghiệp, lúc đại tiểu tiện xong, đất chỗ đấy nứt ra rồi khép lại che dấu uế vật. Có hoa sen đỏ liền ló lên tuôn ra mùi vị thơm đánh tan xú khí.

Vị Luân vương thời đấy tên là Hướng Khê. Vua cai trị 4 châu, có 7 báu, 1 ngàn người con và đủ cả 4 binh. Trong nước có 4 kho tàng lớn; từng kho chứa trăm vạn ức châu báu. Vị Quốc sư cũng chính phụ tướng đại thần đương triều là Thiện Tịnh Bà La Môn. Ông nầy có bà phu nhơn xinh đẹp tên là Tịnh Diệu.

Di Lặc Bồ Tát từ cõi trời Đâu Suất giáng sinh khiến con trai của vợ chồng Quốc sư. Bồ Tát lúc sanh ra, có đủ 32 tướng phải chăng, thân hình đầy đặn. Khuôn mặt đoan trang tươi sáng như trăng rằm, đôi mắt trong đẹp như cánh hoa sen xanh. Lúc Bồ Tát lớn lên, ngài thông thuộc những nghề, kẻ tùy thuộc} học được 84.000 người.

1 5 nọ, vua Hướng Khê khiến tràng Diệu bảo để mở hội Thí vô giá, những phạm chí vì giành giựt châu báu khiến gãy nát bảo tràng. Bồ Tát thấy thế ngộ lý vô thường, xuất gia tu thành Phật, hiệu là Từ Thị Như Lai.

Xem Thêm  Predominant Là Gì Trong Anime – Predominant Trong Anime Là Gì

Lengthy hoa tam hội và Bản nguyện của Bồ Tát Di Lặc

Trong hội thuyết pháp trước tiên, Ðức Từ Tôn độ được 96 ức người thành đạo quả; hội thứ 2 độ được 94 ức người và hội thứ bố độ được 92 ức người. Nơi thiền môn, vào kỷ niệm Ðức Di Lặc, chư nâng cao ni thường đọc bài tán, trong đấy có câu: “Lengthy Hoa tam hội nguyện tương phùng” (Bố hội Lengthy Hoa nguyền được gặp). Câu nầy là chỉ cho bố pháp hội đã nói trên.

Nhưng thực ra, Ðức Từ Thị Như Lai thuyết pháp siêu nhiều hội, chớ ko cần chỉ có bố hội đấy. Sở dĩ trong kinh nói có bố là muốn nêu ra tánh phương pháp quan yếu và lớn lao nhất của bố hội trong nhiều pháp hội đấy thôi. Người nào muốn dự bố hội Lengthy Hoa, nên thực hành đúng bố điều kiện, theo lời nguyện của Ðức Di Lặc như sau:

*

1. Những vị nâng cao ni xuất gia trong giáo pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni, giả dụ có thể giữ gìn giới hạnh trang nghiêm, tương lai sẽ được tham gia và độ thoát trong pháp hội trước tiên của ta.

2. Hàng Phật tử tại gia, giả dụ giữ đúng Ngũ giới, Bát quan trai giới, phụng thờ và cung kính cúng dường ngôi Tam bảo, sẽ được độ thoát trong pháp hội thứ 2 của ta.

3. Những kẻ tuy chưa giữ giới, nhưng có lòng chánh tín đối sở hữu ngôi Tam bảo biết kính lễ Phật và đem tâm thành cúng dường Phật, Pháp, Nâng cao, sẽ được độ thoát trong pháp hội thứ bố của ta.

Trên đây là đại lược về thời kỳ giáng sinh thành Phật của Ðức Di Lặc tại tương lai. Trường hợp vị nào muốn nghe pháp và được hóa độ trong bố hội Lengthy Hoa, cần nên chú ý.

Cõi Đâu Suất Tịnh Độ của Bồ Tát Di Lặc

Tại thế giới này, về phương trên có cung trời Đâu Suất nội viện, do đức Di Lặc Bồ Tát khiến chủ. Nơi đấy cũng phải chăng đẹp trang nghiêm, đức Di Lặc hằng thuyết pháp, chư thượng thiện câu hội tu hành, nên gọi là Đâu Suất Tịnh Độ.

Trong Kinh Di Lặc Thượng Sanh và Hạ Sanh, đức Thích Tôn cũng giới thiệu quốc độ đấy siêu tinh tường và khuyên nên cầu sanh. Sở dĩ có sự giới thiệu đấy, bởi bản ý đức Thích Tôn muốn cho hành giả trước theo Di Lặc Bồ Tát học tập, tương lai lại theo ngài hạ sanh mà được đắc quả trong bố hội Lengthy Hoa. Điều này chính do đức Bổn Sư khuyến tán, nhân đấy người tu Phật cũng có nhiều vị cầu về Đâu Suất Tịnh Độ.

Hơn nữa, Di Lặc Bồ Tát từng nói luận Du Già Sư Địa, Ngài là thỉ tổ của tông Duy Thức. Thế nên người tu về Duy Thức Tông phần nhiều đều có tâm nguyện cầu sanh Đâu Suất, cho chỗ tu hành tiến tới mức cao thâm. Đối sở hữu việc này, người cầu sanh Cực Lạc chỉ có tán thán đức Thích Tôn lòng từ bi vô lượng, khéo mở nhiều phương tiện độ sanh. Lại cũng tán dương những vị cầu về Đâu Suất tâm háo học ko chán mỏi, ý nguyện trở xuống cõi trược để hóa độ siêu tinh thành.

Xem Thêm  Học API Automation Testing Sở hữu Relaxation Assured
*

Nhưng Đâu Suất nội viện chưa là cảnh tối thắng, và chẳng cần chỗ thành đạt cứng cáp chắn cho những kẻ căn cơ trung, hạ. Bởi trong đấy có bố sự kiện:

1. Đâu Suất nội viện về y báo chẳng trang nghiêm rộng lớn nhiệm mầu bằng Cực Lạc. Về chánh báo lại cũng kém hơn, vì tại Tây Phương hiện có đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp, vô lượng bậc Nhứt Sanh Bổ Xứ Bồ Tát giúp thêm phần khuyến tấn dắt dìu. Vả lại tại Cực Lạc dân chúng thọ mạng vô biên, là chỗ nương về phải chăng đẹp an ổn nhứt.

2. Đức Di Lặc ko có bản nguyện tiếp dẫn như Phật A Di Đà sanh về Đâu Suất hoàn toàn nhờ có tự động lực, sợ e lúc lâm chung bịnh khổ hôn mê, ko nắm vững kết quả.

3. Đâu Suất nội viện siêu khó vãng sanh.

Như lúc xưa Huyền Giác đại sư giới hạnh trang nghiêm, tham thiền ngộ đạo, thông suốt tam tạng tới chỗ sâu mầu. Lúc lâm chung Ngài hội hàng đệ tử lại, khiến kệ phó chúc xong, bỗng ngửa mặt lên hư ko nói: “Lạ này, ta đã phát nguyện sanh về Đâu Suất nội viện, sao nay lại khiến vị thiên chủ tại cung trời Dạ Ma?” Đệ tử thưa hỏi, Ngài bảo: “Chẳng cần việc những ngươi hiểu được.” Chốc lát lại nói: “Trên trời tân khách thực đông nhiều!” Nói xong liền tịch.

*

Lại sau khoản thời gian Phật diệt độ 9 trăm 5, tại xứ Thiên Trúc có bố vị Bồ Tát huynh đệ sở hữu nhau, là Vô Trước, Thế Thân và Sư Tử Giác, tu môn Nhật Quang Định đồng phát nguyện sanh Đâu Suất nội viện. Bố người cùng ước hẹn, ai sanh lên trước cần xuống báo tin cho hay. Sau Sư Tử Giác mãn phần trước, trải qua bố 5 tuyệt vô âm tín. Kế đấy ngài Thế Thân viên tịch rồi cũng bặt tin luôn.

2 5 sau vào 1 buổi chiều tối, ngài Vô Trước đang ngồi giảng kinh, bỗng thấy giữa hư ko ánh sáng chói lòa, 1 vị thiên tử áo mão trang nghiêm hiện xuống, tự động xưng mình là Thế Thân, bảo đã được sanh lên Đâu Suất nội viện. Ngài Vô Trước hỏi: “Tại sao tới hiện nay} new cho hay?” Thế Thân đáp: “Em vừa sanh lên, được đức Di Lặc xoa đảnh thuyết pháp, nghe pháp xong đi nhiễu bố vòng rồi xuống đây liền. Bởi thời kì tại Đâu Suất 1 ngày đêm, tại dưới này tới 4 trăm 5, nên thành ra khiến cho anh nhọc lòng chờ đợi.”

*

Vô Trước lại hỏi: “Còn Sư Tử Giác tại đâu?” – Đáp: “Trong lúc em đi nhiễu, nhìn ra thấy Sư Tử Giác lạc vào ngoại viện, đang yêu thích theo thiên nhạc.” Như ngài Huyền Giác là bậc cao nâng cao, ngài Sư Tử Giác là hàng Bồ Tát, mà 1 vị chỉ lên tới cung trời thứ bố, 1 vị tuy lên được cung trời thứ tư, nhưng lại lạc vào ngoại viện, bị cảnh ngũ dục thắng diệu khiến mê. Những bậc cao minh như thế mà còn ko đạt được kết quả sanh về Đâu Suất Tịnh Độ, thì kẻ căn cơ dung thường, tất chưa dễ chiếm phần hy vọng.

(Hội Lengthy Hoa là gì – Theo Phật học tinh yếu)

Tuệ Tâm 2020.