Tổng Hợp Từ Vựng Tiếng Anh về Phong Thuỷ

Đối có người Việt Nam nói chung phong thủy là 1 thứ ko thể thiếu lúc cần cần xây nhà hay làm cho việc lớn, vậy quý khách có biết “phong thủy trong tiếng Anh là gì hay ko? Hãy theo dõi bài viết này của sentayho.com.vn để biết thêm nhiều từ vựng liên quan tới “ phong thủy” nhé!

Phong Thuỷ trong tiếng anh là gì?

( Hình ảnh liên quan tới phong thủy)

1. Tổng hợp những từ vựng liên quan tới “ phong thủy”.

Từ vựng Tiếng việt

Feng Shui

Phong thủy

Geomancy

Phong thủy địa lý

Metaphysics /ˌmet.əˈfɪz.ɪks/

Siêu hình học

structure /ˈɑː.kɪ.tek.tʃər/

Kiến trúc

stars /stɑːr/

Vì sao

compass /ˈkʌm.pəs/

La bàn

Polarity /pəˈlær.ə.ti/

Cực

King Star /kɪŋ stɑː/

Tử Vi

Sensible Star /smɑːt stɑː /

Thiên Cơ

Energy Star /ˈpaʊə stɑː/

Thất Sát

Solar /sʌn/

Thái Dương

Life Palace /laɪf ˈpælɪs/

Cung Mệnh

Dad or mum Palace /ˈpeərənt ˈpælɪs/

Cung Phụ Mẫu

Happiness Palace /ˈhæpɪnɪs ˈpælɪs/

Cung Phúc Đức

Journey Palace /ˈtrævl ˈpælɪs/

Cung Thiên Di

Marriage Palace /ˈmærɪʤ ˈpælɪs/

Cung Phu Thê

Sibling Palace /ˈsɪblɪŋ ˈpælɪs/

Cung Huynh Đệ

5 Components /faɪv ˈɛlɪmənts/

Ngũ hành

Wooden /wʊd/

Mộc

Water/ ˈwɔːtə/

Thủy

Metallic/ ˈmɛtl/

Kim

Earth /ɜːθ/

Thổ

Fireplace /ˈfaɪə /

Hỏa

Venus /ˈviːnəs/

Sao Kim

Earth /ɜːθ/

Trái Đất

Neptune /ˈnɛptjuːn/

Sao Hải Vương

Uranus /ˈjʊərənəs/

Sao Thiên Vương

/ˈsætən/

Sao Thổ

Mars /mɑːz/

Sao Hỏa

Mercury /ˈmɜːkjʊri/

Sao Thủy

Jupiter /ˈʤuːpɪtə/

Sao Mộc

Photo voltaic System /ˈsəʊlə ˈsɪstɪm/

Hệ Mặt Trời (Thái Dương Hệ)

Asteroid hay Minor planet /ˈæstərɔɪd/

Hành tinh lùn

Planet /ˈplænɪt/

Xem Thêm  Tứ Diệu Đế là gì? Ý nghĩa Tứ Diệu Đế (4 chân lý) – Hoa Sen Phật

Hành tinh

Solar /sʌn/

Mặt trời

Comet /ˈkɒmɪt/

Sao chổi

Pluto /ˈpluːtəʊ/

Sao Diêm Vương

horoscope /ˈhɒrəskəʊp/

cung mệnh

Yin-Yang

Âm dương

components /ˈɛlɪmənts/

Những chi tiết

magic sq. /ˈmæʤɪk skweə/

Hình vuông ma thuật

Heaven /ˈhɛvn/

Trời

astronomy /əsˈtrɒnəmi/

Thiên văn

Earth /ɜːθ/

Đất

geography /ʤɪˈɒgrəfi/

Địa lý

qi

Khí

polarity /pəʊˈlærɪti /

Thái cực

bagua

Bát quái

fame /feɪm/

danh tiếng

relationships /rɪˈleɪ.ʃən.ʃɪp/

mối quan hệ

marriage /ˈmær.ɪdʒ/

hôn nhân

kids /ˈtʃɪl.drən/

con mẫu

well being /helθ/

sức khỏe

jap philosophies ˈiːstən fɪˈlɒsəfiz

Triết học phương đông

North /nɔːθ/

Hướng bắc

South /saʊθ/

Hướng Nam

West /west/

Hướng Tây

East /iːst/

Hướng Nam

mutual technology

/ˈmjuːtjʊəl ˌʤɛnəˈreɪʃən/

Tương sinh

mutual overcoming

/ˈmjuːtjʊəl ˌəʊvəˈkʌmɪŋ/

Tương khắc

Inter-promoting /ɪnˈtɜː-prəˈməʊtɪŋ/

Liên quan

Weakening /ˈwiː.kən/

Suy yếu

Feng Shui for the deceased

Phong thủy cho người đã mất

Symbolic Feng Shui /sɪmˈbɒlɪk /

Phong thủy tượng trưng

Pierce Technique of Feng Shui /pɪəs ˈmɛθəd ɒv Feng Shui/

Phong thủy để liên quan hòa bình và thịnh vượng

2. Thí dụ

Phong Thuỷ trong tiếng anh là gì?

( Hình ảnh về phong thủy âm dương)

  • Feng shui is a technique of divination that interprets markings on the bottom or the patterns shaped by tossed handfuls of soil,sand , or rocks.
  • Phong thủy là 1 phương pháp bói toán diễn giải những dấu hiệu trên mặt đất hoặc những mô hình được hình thành bằng bí quyết ném 1 nắm đất , cát hoặc đá.
  • Geomancy was practiced by folks from all social lessons.
  • Phong thủy đã được thực hành bởi mọi người từ mọi tầng lớp xã hội
  • Feng shui , also called Chinese language geomancy, is a pseudoscientific conventional apply originating from historical China, which claims lớn use vitality forces lớn harmonize people with their surrounding atmosphere.
  • Phong thủy còn được gọi là phong thủy Trung Quốc , là 1 phương pháp giả khoa học cổ điển có nguồn gốc từ Trung Quốc cổ đại , cho rằng dùng những lực năng lượng để hài hòa những cá nhân có môi trường xung quanh.
  • Geomancy means divination or foresight by the earth.
  • phong thủy có nghĩa là bói toán hoặc tầm nhìn xa của trái đất .
  • Although, the sweetness and energy of feng shui are in sensing the vitality of every place and maximizing its potential for the advantage of individuals who dwell and work there.
  • Nhìn chung, vẻ đẹp và sức mạnh của phong thủy nằm trên việc cảm nhận năng lượng của từng nơi và phát huy cao nhất} tiềm năng của nó vì lợi ích của những người sống và làm cho việc trên đấy.
Xem Thêm  Giải thích câu tục ngữ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây (18 mẫu) – Văn 7

Phong Thuỷ trong tiếng anh là gì?

(hình ảnh phong thủy)

Trên đây là đa số những từ vựng liên quan tới “phong thủy”. Chúc quý khách có 1 buổi học vui vẻ và đầy hiệu quả.