Trung vị (Median) là gì? Thí dụ về trung vị

Trung vị

Khái niệm

Trung vị trong tiếng Anh là Median.

Trung vị là số nằm giữa trong 1 tập dữ liệu có những số được sắp xếp. Để xác định giá trị trung vị trong 1 chuỗi số, trước tiên những số nên được sắp xếp theo thứ tự động giá trị từ thấp nhất tới cao nhất hoặc cao nhất tới thấp nhất. Trung vị có thể được dùng để xác định giá trị trung bình sắp đúng hoặc giá trị trung bình, tuy nhiên ko được nhầm lẫn trung vị có giá trị trung bình thực tế.

Ví dụ tập dữ liệu có số lượng điểm dữ liệu là lẻ, trung vị là số nằm tại giữa có cùng 1 số lượng điểm dữ liệu tại bên dưới và bên trên.

Ví dụ tập dữ liệu có số lượng điểm dữ liệu là chẵn, để tìm giá trị trung vị cần xác định cặp điểm dữ liệu tại giữa tiếp tục cùng 2 số này lại và chia cho 2.

Trung vị được dùng thay thế cho giá trị trung bình lúc có những điểm ngoại lai trong chuỗi dữ liệu, những điểm ngoại lai có thể khiến lệch giá trị trung bình của những giá trị. Trung vị của 1 chuỗi ít bị tác động bởi những điểm ngoại lai hơn giá trị trung bình.

Thí dụ về trung vị

Để tìm giá trị trung vị trong 1 danh sách có số lượng những số liệu là lẻ, số nằm tại giữa có số lượng điểm dữ liệu bằng nhau tại 2 bên là trung vị. Để tìm trung vị, trước tiên sắp xếp những số theo thứ tự động, thường là từ thấp nhất tới cao nhất.

Xem Thêm  Camtasia 9 là gì? Chỉ dẫn tải và cài đặt phần mềm chi tiết

Thí dụ: trong tập dữ liệu {3, 13, 2, 34, 11, 26, 47}, thứ tự động được sắp xếp lại thành {2, 3, 11, 13, 26, 34, 47}. Trung vị là số tại giữa {2, 3, 11, 13, 26, 34, 47}, trong trường hợp này là 13 vì nó có bố số tại 2 bên.

Để tìm giá trị trung vị trong 1 danh sách có số lượng những số liệu là chẵn, người ta nên xác định cặp tại chính giữa tập dữ liệu, cùng lại và chia cho 2. Tương tự động, sắp xếp những số trong tập theo thứ tự động từ thấp nhất tới cao nhất.

Thí dụ: trong tập dữ liệu {3, 13, 2, 34, 11, 17, 27, 47}, thứ tự động được sắp xếp lại thành {2, 3, 11, 13, 17, 27, 34, 47}. Trung vị là trung bình của 2 số tại giữa {2, 3, 11, 13, 17, 26 34, 47}, trong trường hợp này trung vị là mười lăm {(13 + 17) 2 = 15}.

Các ý chính

– Trung vị là số nằm tại giữa trong 1 danh sách những số được sắp xếp nâng cao dần hoặc giảm dần và có thể mô tả nhiều hơn về tập dữ liệu so có giá trị trung bình.

– Trung vị được dùng thay thế cho giá trị trung bình lúc có những điểm ngoại lai trong chuỗi dữ liệu có thể khiến lệch trung bình của những giá trị.

– Ví dụ tập dữ liệu có số lượng điểm dữ liệu là số lẻ, giá trị trung vị là số nằm tại giữa có cùng 1 số lượng điểm dữ liệu bên dưới và bên trên.

Xem Thêm  9 phần mềm ghép nhạc vào video trên máy tính miễn phí tổn

– Ví dụ tập dữ liệu có số lượng điểm dữ liệu là số chẵn, cặp điểm dữ liệu tại giữa được cùng lại và chia 2 để xác định giá trị trung bình.

(Theo Investopedia)