Ý nghĩa của thuyền Bát Nhã | Tâm Linh Đại Việt

Thuyền Bát Nhã là cái thuyền Trí tuệ do pháp nhiệm của Phật tạo nên để rước những linh hồn đắc đạo lên cõi CLTG.

Thuyền: Chỉ chung những loại thuyền, tàu, ghe đi lại trên biển hay trên sông. Bát Nhã: do phiên âm từ tiếng Phạn: Prajnâ, dịch ra hán văn là Trí huệ, nghĩa là sự hiểu biết rốt ráo, thông suốt toàn bộ từ cõi người tới cõi trời. Từ ngữ Trí huệ chưa đạt hết ý nghĩa của chữ Prajnâ (Bát Nhã), nên những nhà tôn giáo vẫn thường dùng danh từ Bát Nhã hơn là Trí huệ.

Bát Nhã là trí huệ bực nhứt, thoát ra và vượt lên khỏi Tham, Sân, Si, dứt những mê lầm, tự động mình thông đạt, tự động mình hiểu biết hết những lẽ. Đạt được Trí huệ Bát Nhã là đắc đạo.

Thuyền Bát Nhã là từ ngữ để nói dí dụ so sánh. Con người sống trong cõi trần đầy ô trược nên bị tấm màn vô minh che lấp, để cho lục dục thất tình cám dỗ khiến cho sai. Chừng nào phá bỏ được tấm màn vô minh đó thì vượt lên khỏi sự cám dỗ của lục dục thất tình, trở lại khiến chủ chúng nó,lúc ấy con người hết vô minh, tức nhiên đạt được Trí huệ, và mẫu Trí huệ đó ví như cái Thuyền Bát Nhã, đưa con người tới cõi Cực Lạc Niết Bàn, đắc đạo thành Tiên Phật.

Trong thời ĐĐTKPĐ, Thuyền Bát Nhã do Đức Phật Di-Lạc khiến chủ thuyền, rước những chơn hồn có toàn bộ công đức, vượt qua bể khổ, thoát khỏi luân hồi, tới cảnh TLHS mà Phật gọi là Cực Lạc Niết Bàn, Tiên gọi là Bồng Lai Tiên cảnh mà an hưởng những điều cực lạc.

Trong TNHT, có 4 câu thơ tả Thuyền Bát nhã: Khuôn thuyền Bát nhã không hề chìm, Nổi quá như bông, nặng quá kim. Có đạo trong muôn ngồi cũng đủ, Ko duyên 1 đứa cũng là chìm.

Theo thuyết đạo của Đức Phạm Hộ Pháp, trên sông Ngân Hà, 1 nhánh của biển khổ nơi cõi thiêng liêng, Đức Quan Âm Bồ Tát vâng lịnh Đức Di-Lạc Vương Phật, chèo cái Thuyền Bát Nhã tương quan để độ sanh, rước những người toàn bộ phước đức đi qua biển khổ, tới cõi TLHS.

Theo bài thài hiến lễ Tam Nương trong Lễ Hội Yến DTC, Tam Nương cũng có nhiệm vụ chèo cái Thuyền Bát Nhã rước người phước đức vượt qua biển khổ: Biển mê lắt lẻo con thuyền, Chở che khách tục, cửu tuyền ngăn sông.

Trong truyện Tây Du Ký, lúc thầy trò Tam Tạng tới bến Lăng Vân, ko thể đi lên cầu để qua bờ bên kia được. Đang lúc bối rối thì có vị Phật là Tiếp Dẫn Đạo Nhơn chèo cái thuyền ko đáy tới rước. Tam Tạng thấy thuyền ko đáy nên ko dám bước xuống, Tề Thiên Đại Thánh bỗng xô Tam Tạng 1 mẫu, Tam Tạng ngã xuống nước, Tiếp Dẫn Đạo Nhơn đỡ Tam Tạng lên thuyền, và chèo thuyền qua sông, lúc tới giữa sông thì gặp 1 xác người đang trôi xuống, xem kỹ thì ấy chính là xác phàm của Tam Tạng. Tiếp Dẫn Đạo Nhơn chúc mừng Tam Tạng, đã bỏ xác trần, đắc thành Phật vị.

Thuyền qua tới bờ bên kia, Tam Tạng nhẹ nhàng bước lên bờ cùng có cha đồ đệ. Lúc quay nhìn lại, thấy con thuyền và vị Phật đó đều biến mất. Thế new gọi là pháp trí huệ quảng đại đưa thầy trò lên bờ Cực Lạc.

Con thuyền ko đáy đó chính là cái Thuyền Bát Nhã mà người chèo thuyền là Phật Tiếp Dẫn Đạo Nhơn:

Cho nên trong bài Kinh Cầu Hồn Lúc Hấp Hối có câu: Tây phương Tiếp Dẫn Đạo nhơn, Phướn linh khai mở nẻo đường Lôi Âm.

Đức Chí Tôn có lời khuyên những vị đắc đạo rồi, nên nhìn lại cõi trần mà thương xót nhơn sanh đang trầm luân trong bể khổ mà mở lòng cứu giúp: TNHT: Bát Nhã xin con trở mái chèo, Thìn lòng thương lấy chúng sanh eo. Trăm 5 chưa hẳn nên hiền đức, Tấn nẻo chông gai khá lựa dèo. Bí pháp và Thể pháp của thuyền Bát Nhã:

■ Bí pháp: Thuyền Bát Nhã là cái thuyền rồng tương quan trên biển khổ nơi cõi thiêng liêng để rước những chơn hồn có toàn bộ phước đức, từ bờ bên nây của biển khổ (thử ngạn) là bờ luân hồi, sang qua bờ bên kia (bỉ ngạn) là bờ đắc đạo giải thoát, để đi vào cõi TLHS. Đây là cái thuyền để cứu độ những chơn linh trong thời kỳ Đại Ân Xá của Đức Chí Tôn.

■ Thể pháp: Thuyền Bát Nhã được đóng bằng gỗ, có hình dáng là 1 con rồng vàng, nơi chính giữa của mình rồng chứa lên 1 mẫu nhà vàng để đặt quan tài người chết, chở vào nghĩa địa chôn chứa.

Vì có Thể pháp và Bí pháp huyền diệu như thế nên ko thể gọi Thuyền Bát Nhã là cái “xe tang” được.

● Nơi Châu Đạo Sađec, Thuyền Bát Nhã là cái thuyền rồng, đậu tại bến sông Sađec, ngay trước Thánh Thất, trên thuyền có gắn máy tàu để chạy trên những sông rạch, chuyên dụng cho việc chở quan tài người chết đưa đi chôn chứa. Lúc Thuyền Bát Nhã chạy trên sông, chúng ta thấy 1 hình ảnh siêu đẹp, siêu linh động, giống như thuyền của những vua chúa thời xưa.

Xem Thêm  Corel X8 là gì? Chỉ dẫn tải phần mềm và cài đặt chi tiết

● Nơi Châu Đạo Sài Gòn, Thuyền Bát Nhã được đóng trên 1 sườn xe khá 4 bánh, có động cơ chạy được trên đường như những loại xe vận tải khác. Thuyền rồng mà chạy ngờ ngờ trên đường nhựa khiến cho nhiều người lấy khiến lạ, nhưng đây chỉ là Thể pháp tượng trưng mà thôi.

● Nơi vùng Thánh địa Tòa Thánh Tây Ninh, Thuyền Bát Nhã được đóng trên 1 mẫu khuôn 2 bánh, giống như mẫu rờ mọt của xe khá, 2 bên hông thuyền có gắn 2 sợi dây thừng lớn và dài để cho những Đạo tỳ kéo thuyền đi chậm chạp trên đường phố, đầu rồng và đuôi rồng lắc lư theo nhịp đi, nên từ xa nhìn vào thấy khuôn cảnh đó siêu ngoạn phần và huyền bí.

5 Ất Hợi (1935), tức là sau 10 5 Khai Đạo, Đức Chí Tôn new ban cho Kinh Tận Độ vong linh.

“Chúng ta thầm xét thì đủ hiểu rằng: đã trải qua mười 5, Chí Tôn new mở cơ Tận độ. Cơ Tận độ nhơn sanh duy nói từ ngày ban Tân Kinh nầy mà thôi.” (Lời Tựa quyển Tân Kinh)

Sau thời điểm Đức Chí Tôn ban cho Kinh Tận độ xong thì Đức Phạm Hộ Pháp ra lịnh cho Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa khiến lễ khai Thuyền Bát Nhã tại Khách Đình Tòa Thánh Tây Ninh, tức là khai pháp Thuyền Bát Nhã (Bí pháp và Thể pháp) tùng theo Cơ Tận độ của Đức Chí Tôn.

Trong sự kiện nầy, Ngài Khai Pháp nói về sự tích của Thuyền Bát Nhã và giải thích về Chèo Thuyền, xin chép nguyên văn ra sau đây:

Lời giải thích về Chèo Thuyền Bát Nhã của Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa, chưởng quản CQPT, tại Khách Đình, ngày 13-10-Ất Hợi (dl 8-11-1935).

Kính Đức Hộ Pháp, Kính Hội Thánh Cửu Trùng Đài, Những Ban: Bộ Nhạc và Tổng Trạo, mấy em nam nữ.

Hôm nay là ngày 13 tháng 10 Ất Hợi, nhằm lễ kỷ niệm Khai Đạo hằng 5, lại nữa là ngày khai Thuyền Bát Nhã tại Khách Đình.

Bần nâng cao vâng lịnh Đức Hộ Pháp dẫn giải cho nhơn viên hiện có trách nhiệm trọng yếu trong Bát Nhã thuyền được rõ: Lấy theo Thể pháp, những em đây là nhơn viên của Đức Phật Di-Lạc tượng trưng thể pháp nơi mặt thế nầy, nương lấy khuôn Thuyền Bát Nhã trong thời kỳ hạ nguơn hầu mãn khởi đầu thượng nguơn Tứ Chuyển.

Về hữu vi, tượng trưng đưa xác người vào nơi cực lạc giới, gọi là kiếp thoát trần; mặt khác về nhiệm mầu vô vi là Cơ Tận độ cứu rỗi cửu nhị ức nguyên nhân qui hồi cựu vị, cùng những chơn hồn tiền vãng hậu vãng và những chơn hồn vật loại đạt tới phẩm nhơn lúc thoát xác được siêu thăng Thượng giới.

Tưởng lại phần đông trong thiên hạ đã có xem qua cốt chuyện Tây Du, Đường Tam Tạng thỉnh kinh đông độ, 4 thầy trò cùng đi sắp tới Tây phương, dựa mé sông giang hà để bước lên cái Nại Hà kiều siêu lắt lẻo khó đi, những trò đều có phép hóa thân nên qua được, riêng thầy Tam Tạng ko biết khiến sao qua.

Đương lúc quanh quẩn tấn thối lưỡng nan, bỗng nhiên thấy có 1 người chèo thuyền rồng tới vừa thấy rõ, lạ 1 điều là thuyền ko đáy mà nổi phao trên mặt nước. Thầy Tam Tạng lấy khiến lạ và ái tình ngại ko hiểu mình bước xuống thuyền có được ko.

Bao lần dụ dự ko quyết định được, tới rốt cuộc thầy Tam Tạng buộc lòng để chân xuống thuyền. Vì còn mang trong mình xác thân phàm tục nên lúc ban sơ nên chịu nhiều khó khăn chênh nghiêng mất thăng bằng. Tuy vậy, thỉnh thoảng sự bình tỉnh vững vàng trở lại như bao người kế bên, thầy Tam Tạng trực nhìn xuống dòng sông nước chảy thấy 1 xác người chết trôi qua bèn than rằng: Nơi đây sắp tới nước Phật, sao còn có người chết trôi như thế!

Tôn Ngộ Ko liền đáp rằng: Đấy là mẫu xác của thầy ấy vậy. Bởi dày công tu luyện, tới ngày công viên quả mãn, nên cổi xác trần thoát kiếp, vì tại trần thế mang trong mình xác phàm hữu hình hữu hoại và nhờ có ấy mà phân biệt phàm Thánh trong lúc mình đã đắc đạo.

Thuyền rồng ko đáy kia, Phật giáo gọi là Thuyền Bát Nhã và người chèo Phật danh gọi là Tiếp Dẫn Đạo Nhơn.

Thuyền Bát Nhã có là do 1 bèn sen (1 cánh bông sen) của Đức Phật Tổ nơi CLTG, Đức Phật dùng tinh hoa của Tam muội hỏa mà biến thành, đó là bí pháp của nhà Phật.

2 chữ Bát Nhã, Phật tông nguyên lý trong kinh gọi là Trí huệ, để mở mang trong mình sự sáng suốt cho những bậc chơn tu, cũng ám chỉ là Thuyền Từ đưa người thoát tục.

Trải qua bao kỷ nguyên, người tu đắc đạo cũng nương lấy Bát Nhã thuyền do nhiệm mầu thiêng liêng mà về nước Phật hay tới cõi Hư Vô tịch diệt.

Thuở Hỗn Độn, lúc Trời Đất phân ngôi thứ rồi mà chưa có loài người, Đức Diêu Trì Kim Mẫu, Minh Sư gọi là Lão Mẫu, vâng lịnh Đức Thượng Đế nhóm ngự triều Đại hội nơi Kim Bồn, phòng định 100 ức nguyên nhân xuống trần, dùng Ngọc Lộ Kim Bàn trụ những nguyên nhân cho xuống thế lập đời.

Xem Thêm  Npt Là Gì – Bảng Tra Kích Thước Ren Npt

Trước lúc đó, Lão Mẫu tức là Diêu Trì Kim Mẫu, kêu toàn cả linh căn chơn tánh dự Hội Yến Bàn Đào, ban cho từng vị 1 mẫu túi gọi là Vạn Bửu Nang, trong ấy có 8 món báu là: Hiếu, Đễ, Trung, Tín, Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ, và căn dặn lúc xuống trần thế, rủi mất 1 món là về cùng MẸ ko đặng.

Lão Mẫu dùng Bát Nhã thuyền chở toàn linh căn và 8 món báu đó đưa xuống lập đời. Có bài kệ rằng: Linh căn ngày ấy xuống trần ai, Mẫu mẫu vui mừng nhập mẫu thai. Vì mất Bửu nang mê nghiệp hải, Làm cho sao tỉnh đặng trở hồi lai.

Bên kia có Đại Tiên hiệu là Cù Tán Đởm hay là Kim Quang Sứ, thấy Phật Mẫu cho chơn linh xuống trần thì ông cũng xuống trần có dẫn theo 5 chơn linh quỉ vị biến thành:

Kim là tiền bạc. Mộc là sắc đẹp. Thủy là rượu ngọt. Hỏa là nóng giận. Thổ là nha phiến.

Từng chơn linh quỉ vị đều biến ra 5 mùi vị vị khác nhau cho những nguyên căn yêu thích mà quên cả những Bửu nang.

Con người lớn lên thấy tiền thì ham, thấy sắc lịch thì mê, thấy rượu ngọt thì ưa, mà nó giục cho con người nóng giận và yêu thích nha phiến, chước quỉ mưu tà, hằng xúi giục bày ra muôn ngàn sự khoái lạc nơi trần khổ chẳng xiết, nên chất linh căn vì lưu luyến hồng trần,vui say mùi vị vị thế gian mà quên nguồn cội.

Do vậy cho nên Thánh nhân ra đời lập Tam giáo đạo cũng qui tụ cơ bản trong 8 món báu để tỉnh giác.

Phật giáo dạy nên chọn Tam qui Ngũ giới. Tiên giáo dạy nên vẹn Tam nguơn Ngũ hành. Thánh giáo dạy nên gìn Tam cang Ngũ thường.

Để thức tỉnh những linh căn nhớ nguồn cội 8 món báu đó mà về, ai được could duyên sớm ngộ đạo, new lên Bát Nhã thuyền mà trở về cựu vị, đúng như bài thi của Đức Chí Tôn đã dạy rằng: Khuôn thuyền Bát nhã không hề chìm, Nổi quá như bông, nặng quá kim. Có đạo trong muôn ngồi cũng đủ, Ko duyên 1 đứa cũng là chìm.

* Thời kỳ Thánh đức:

Sơ khai Lengthy Hoa Đại Hội, Đức Di Lạc, kiếp Tiên vị mệnh danh là Hoàng Cực Chủ Nhân, lãnh lịnh Lão Mẫu tức là Diêu Trì Kim Mẫu hay là Thiên Hậu buổi nọ, Ngài khiến chủ Thuyền Bát Nhã chở những nguyên nhân xuống thế, lần đầu 24 chuyến thuyền, 2 lần sau từng lần 6 chuyến, đúng như quyển kinh thứ nhứt và thứ nhì Ngọc Lộ Kim Bàn.

Nguơn Thánh đức gọi là: Nhứt Kỳ Phổ Độ:

Giáo chủ đạo Phật: Nhiên Đăng Cổ Phật. Giáo chủ đạo Tiên: Thái Thượng Đạo Quân. Giáo chủ Đạo Thánh: Văn Tuyên Đế Quân.

Những vị Giáo chủ đã sáng khai nền đạo, lập thành qui điều, luật pháp, an ninh trật tự động cho nhơn loại tiến bước trên đường tu tỉnh. Đức Chí Tôn Ngài new dạy: Khai Lengthy Hoa Đại Hội Nhứt Kỳ nên có câu: Sơ Hội Lengthy Hoa Thanh Vương Đại Hội Nhiên Đăng Cổ Phật Chưởng Giáo Thiên Tôn. Đức Nhiên Đăng khiến chủ hội, điểm đạo chỉ có 6 ức nguyên nhân đắc đạo.

* Nhị Kỳ Phổ Độ:

Thời kỳ văn minh tiến hóa từ đó new nổi danh trong Tam giáo:

Phật thì có Đức Thích Ca khiến Giáo chủ. Tiên thì có Đức Lão Tử khiến Giáo chủ. Thánh thì có Đức Khổng Tử khiến Giáo chủ.

Sau 551 5, Ngài cho Đức Chúa Jésus Christ giáng sanh, cũng thời Nhị Kỳ.

Sau thời điểm ra đời luật pháp qui điều, Ngài new khai Lengthy Hoa Nhị Kỳ Phổ Độ, có câu: Nhị Hội Lengthy Hoa Hồng Vương Đại Hội Di-Đà Cổ Phật Chưởng Giáo Thiên Tôn.

Đức Di-Đà khiến chủ hội, điểm đạo được 2 ức nguyên nhân đoạt pháp, phần nhiều là môn đồ của Lão Tử đắc đạo, còn 92 ức nguyên nhân luống chịu đọa trần.

* Tam Kỳ Phổ Độ:

Tới thời kỳ Hạ nguơn mạt kiếp, tức là thời kỳ qui cổ, chính mình Đức Chí Tôn giáng trần, dùng huyền diệu cơ bút, để Tam Trấn Oai Nghiêm thay thế cho Tam giáo lập Đạo vô vi, ko hình thể như trước, gọi là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Đức Phật Quan Âm chưởng quản về Phật giáo. Đức Lý Thái Bạch Tiên Trưởng chưởng quản Tiên giáo. Đức Quan Thánh Đế Quân chưởng quản Thánh giáo, gọi là Nho Tông Chuyển Thế.

Nhơn thời Hạ nguơn nầy, do cơ bút mà biết được nguyên nhân đắc đạo trong 2 kỳ trước. Những nguyên nhân đắc đạo tới tình nguyện nơi Ngọc Hư Cung giáng trần, chịu mạng lịnh nơi Đức Di-Lạc Vương Phật, lo cứu rỗi 92 ức nguyên nhân còn say đắm nơi trần.

Trên thực tế} nhắc lại Thể pháp cuộc Chèo Thuyền Bát Nhã, phận sự của viên chức trong thuyền có:

Tổng Lái Tổng Mũi Tổng Thương Tổng Khậu và 12 Bá Trạo.

Xem Thêm  Potterhead nghĩa là gì? Bí quyết để trở nên Potterhead nhanh nhất

– Tổng Lái: là chơn linh Hắc Sát Tinh tại Thượng giới theo Thể pháp, còn Bí pháp là chơn khí của Hộ Pháp.

Tổng Lái tượng trưng Bát Quái Đài.

– Tổng Thương: là chơn linh Huỳnh Lengthy Tinh tại Thượng giới theo Thể pháp, còn Bí pháp là chơn khí của Thượng Sanh.

Tổng Thương tượng trưng cho Cửu Trùng Đài.

– Tổng Mũi: là chơn linh của Bạch Hổ Tinh tại Thượng giới theo Thể pháp, còn Bí pháp là chơn khí của Thượng Phẩm.

Tổng Mũi tượng trưng cho Hiệp Thiên Đài.

– Tổng Khậu: tượng trưng nhơn sanh, tức là chơn hồn của chúng ta, thấy tánh tình của Tổng Khậu vô chừng, vui buồn chẳng định, vả chăng trong thời biến chuyển loạn lạc, nên chịu dưới phép sai khiến cho của lục dục thất tình, vì danh lợi tự động đem mình tới chỗ trụy lạc, vì vật chất xa hoa hấp dẫn.

– Mười 2 Bá Trạo: Con số 12 là bí pháp, số riêng của Đức Chí Tôn. Ngài nắm Thập nhị Khai Thiên nơi tay, tức là Thập nhị Thời Thần nơi Bạch Ngọc Kinh. Còn Thể pháp là Thập nhị Thời Quân HTĐ mà chúng ta đã biết trong cửa Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Vậy 12 Bá Trạo tượng trưng Thập nhị Địa Chi: Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi vị, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, mà biến tướng Càn Khôn thế giới, khiến cho rộng lớn thêm lên vũ trụ bao la.

Những vị vừa nói trên, vừa chèo vừa hát rập ràng, theo chơn truyền của đạo là Thể pháp.Thể pháp có hành thì Bí pháp new tựu. Đấy là “dĩ huyễn độ chơn”.

Thể pháp và Bí pháp lúc nào cũng nên đi đôi, cũng như người có xác và hồn nên tương liên, bằng chẳng vậy, có xác ko hồn là điên, có hồn ko xác là vị ấy vậy.

Đức Chí Tôn là chúa tể CKVT, hoá sanh vạn vật, cầm quyền thiêng liêng cũng như hữu hình, có lòng Đại từ đại bi, chẳng nỡ ngồi nhìn con mẫu của Ngài nên chịu trầm luân khổ hải, nên Ngài dùng Bí pháp định cho Tam vị Thần xuống thế tượng trưng Thể pháp là: Tổng Lái, Tổng Mũi, Tổng Thương, lái vững khuôn thuyền Bát Nhã để độ dẫn những chơn linh nguyên nhân, hóa nhân, quỉ nhân, và những chơn hồn tức là trong chúng sanh, dầu xiêu lạc nơi nào cũng tìm rước về hội ngộ cùng Thầy.

Trong thời kỳ Hạ nguơn Tam Chuyển bước qua Thượng nguơn Tứ Chuyển, là Đại Ân Xá Kỳ Bố, chính mình Đức Chí Tôn là Ngọc Hoàng Thượng Đế dùng huyền diệu cơ bút mở Đạo Cao Đài tại nước Việt Nam, qui Tam giáo hiệp Ngũ chi, tạo đời Thánh đức, dụng Nho Tông Chuyển Thế có chủ nghĩa tận độ chúng sanh trên quả Địa cầu 68 nầy qui hồi cựu vị, chẳng phân biệt giống nòi hay chủng tộc.

KẾT LUẬN:

Trong nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, dùng Thuyền Bát Nhã có Bí pháp huyền vi mầu nhiệm thiêng liêng, vì Đức Di-Lạc Vương Phật Chưởng Giáo Thiên Tôn, Đức Ngài khiến chủ Thuyền Bát Nhã, rước những bậc nguyên nhân từ Thất thập nhị Địa trở về.

Đức Phật ngự trên thuyền, kêu gọi toàn linh căn chơn tánh của cửu nhị ức nguyên nhân hãy mau tỉnh ngộ về cửa nầy, nương nơi Thuyền Bát Nhã trở về Lôi Âm Tự động và Bạch Ngọc Kinh mà hội ngộ cùng Thầy.

Còn về Thể pháp, Đức Hộ Pháp vâng lịnh Đức Diêu Trì Kim Mẫu, thọ mạng cùng Đức Chí Tôn tạo Thuyền Bát Nhã nơi mặt thế nầy là tượng trưng Thể pháp, độ dẫn Bát hồn: từ Vật chất hồn, Thảo mọâc hồn, Thú cầm hồn, Nhơn hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn và Phật hồn, do Kim Bàn Phật Mẫu tải hóa ra Bát đẳng cấp chơn hồn, đúng như Kinh Phật Mẫu dạy: Trung khổ hải độ thuyền Bát Nhã, Phước từ bi giải quả trừ căn. Huờn hồn chuyển đọa vi thăng, Cửu Tiên hồi phục Kim Bàn chưởng Âm.

Theo nghĩa 4 câu kinh trên là:

Thuyền Bát Nhã tượng trưng nơi mặt thế nầy để rước xác tục đưa qua khỏi bến sông mê bể khổ trần ai, huờn hồn phục sanh, siêu thăng nơi miền Thánh đức.

Tòa Thánh, ngày 13 tháng 10 5 Ất Hợi. (dl 8-11-1935) KHAI PHÁP Trần Duy Nghĩa. Những đôi liễn trên Thuyền Bát Nhã:

– Đôi liễn nơi mặt trước mui Thuyền Bát Nhã: ◘ 萬事曰無肉體土生還在土 ◘ 千年自有靈魂天賜返回天 ■ Vạn sự viết vô, nhục thể thổ sanh huờn tại thổ, ■ Thiên niên tự động hữu, linh hồn Thiên tứ phản hồi Thiên. Nghĩa là: ■ Muôn sự đều ko, xác thịt do Đất tạo ra thì huờn lại Đất, ■ Ngàn 5 tự động có, linh hồn do Trời ban cho thì trở về Trời.

– Đôi liễn nơi mặt sau mui Thuyền Bát Nhã: ◘ 有體生而從四苦 ◘ 無形死者過三途 ■ Hữu thể sanh nhi tùng Tứ khổ, ■ Vô hình tử giả quá Tam đồ. Nghĩa là: ■ Có thân thể, sống thì nên tùng theo Tứ khổ, ■ Chết thì ko còn hình thể, linh hồn qua khỏi cha đường đày đọa.

Sưu tầm